Ukiyo-e, Hakone-Tokai do 53 tsugi (U-HI-5)

€ 193,60

Hiroshige Utagawa

Hakone

10e station uit de serie "de 53 halteplaatsen van de Tokaido".

23cm x 35.5cm