Privacy Policy 

't Japanse Winkeltje hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie.
In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
't Japanse Winkeltje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeluitenden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als 't Japanse Winkeltje zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

't Japanse Winkeltje
Nieuwezijds Voorburgwal 177
1012 RK Amsterdam
020-6279523 / info@japans.nl 

Vertrouwelijkheid
Wij zijn ’t Japanse Winkeltje 
Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- administratieve doeleinde
- communicatie over de opdracht(en), bestelling(en), ingeschreven taalcursus(sen) en/of ingeschreven workshop(s)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de overeengekomen opdracht, bestelling en/of inschrijving

Voor de bovenstaande doelstellingen kan 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam
- adresgegevens 
- (zakelijk) telefoonnummer
- (zakelijk) e-mailadres
- geslacht 
- bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode. 
- gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door 't Japanse Winkeltje verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: 
- uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- voornaam / tussenvoegsel / achternaam
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- kopie ID
- BSN-nummer
- bankgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma. 
- het verzorgen van de financiële administratie.

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven, organisaties en individuen. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

In het geval van samenwerkingsverbanden voor workshops kan het zijn dat wij (persoons)gegevens uitwisselen met de andere partij. Deze worden met geen enkel ander doel gebruikt dan de organisatie van de workshop en niet langer bewaard dan nodig.

In het geval van de taalcursussen kan het zijn dat we (persoons)gegevens delen met de betrokken docent. Deze worden met geen enkel ander doel gebruikt dan ter ondersteuning van de taken van de docent en niet langer bewaard dan nodig.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier met schriftelijke toestemming voor geeft.

Social media
Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter,  Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn
't Japanse Winkeltje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
- alle personen die namens 't Japanse Winkeltje/'t Japans Cultureel Centrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
't Japanse Winkeltje
Nieuwezijds Voorburgwal 177
1012 RK Amsterdam
020-6279523 / info@japans.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.